Övervikt

Fetma ses idag som en sjukdom - och dessutom en sjukdom som blir allt vanligare! Idag är omkring hälften av alla svenskar överviktiga eller feta - något som skapar stora konsekvenser både för den enskilde och för samhället. Det kanske viktigaste är att övervikt innebär en extra ansträngning för kroppen på flera olika plan, något som ökar risken för andra allvarliga sjukdomar. Faktum är att övervikt och fetma i världen idag orsakar fler dödsfall än undernäring och svält!

Övervikt

Rent tekniskt är det olika mått som avgör om man är överviktig eller inte. Man kan till exempel mäta midjemåttet eller räkna förhållandet mellan midja och höft. BMI (Body Mass Index) är kanske det vanligaste måttet, och räknas ut genom att man dividerar sin vikt med sin längd i kvadrat (Vikt/längd2). Om du väger 80 kilo och är 1,80 lång blir det 80/(1,8*1,8)= 24. BMI över 25 räknas som övervikt och om det är över 30 lider man av fetma.

Orsak och verkan

Fetma kan bero på flera olika saker, alltifrån ärftlighet till livsstil och miljö. De senaste åren har forskningen gjort en del nya upptäckter som pekar på att det är mera komplicerat än hur mycket man stoppar i sig i relation till hur mycket man rör sig. Bland annat har man sett att man till exempel påverkas olika av vilken typ av socker man får i sig, om kalorierna är bundna i långa eller korta kolhydrater eller olika fetter.

Fetma ökar risken för hälsoproblem

Det finns idag tydliga samband mellan fetma och en rad andra sjukdomar. Några exempel är:

  • högt blodtryck
  • diabetes typ 2
  • blodfettsrubbningar
  • förfettning av levern
  • astma
  • obstruktiv sömnapné
  • flera olika cancersjukdomar
  • demens

Fetma är ett folkhälsoproblem

Aktuell statistik visar att nästan hälften av befolkningen i Sverige är överviktiga. Även fetma har ökat, och idag är var sjätte person i landet fet.

Orsaker till fetma

Man räknar med att våra gener (dvs ärftligheten) är halva orsaken till fetma. Resten handlar i huvudsak om vår livsstil - dvs vad och hur mycket vi äter, hur ofta vi äter samt hur mycket vi rör oss. Till det kommer mer indirekta faktorer som hur olika läkemedel påverkar oss, hur mycket vi stressar och kopplar av. Under senare år har man även börjat hitta samband med hur kroppens bakterieflora ser ut samt att vissa virus tycks göra att kroppen bildar nya fettceller.

LCHF eller Lågfettsmetoden

Livanda har två olika program för viktminskning, dels den traditionella lågfettsmodellen där du räknar kalorier och undviker feta produkter, dels lågkolhydratmetoden (LCHF) som bygger på att minska intaget av kolhydrater och istället äta mer fett (och proteiner). I en genomgång av aktuell forskning på viktnedgång (2013) har Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) konstaterat att lågkolhydratsmetoden (LCHF) tycks ha bäst resultat för att gå ner i vikt (6 månader). För att bibehålla vikten finns studier som pekar på att lågfettsmetod med mycket protein + kolhydrater med lågt GI fungerar bättre än lågfettsmetod med högt GI/lite protein. Det finns för få studier idag för att kunna uttala sig om långtidseffeter av LCHF eller andra metoder.

Generellt har man i forskning tyvärr sett att det är mycket svårt att bibehålla en låg vikt efter viktnedgång, oavsett metod man använder.