Köpvillkor

1. Allmänt

Livandas produkter är tjänster som kan användas av en licenstagare (kunden).

2. Avgifter och betalning

Kunden är skyldig att betala registreringsavgiften för tjänsten enligt vid var tid gällande prislista. Betalning kan ske mot faktura (pappers- eller e-faktura) alternativt med kreditkort över internet. Livanda använder Swedbank Pay för internetbetalning. Av säkerhetsskäl lagras inte känslig betalningsinformation som exempelvis kortnummer hos Livanda. All information som läggs in krypteras istället på betalningssidorna hos Swedbank Pay som är säkrade med SSL-certifikat.

Om licensen erhållits genom företag eller annan utlämnare betraktas företaget eller utlämnare som kund och reglerar avgifter mot Livanda enligt överenskommelse.

3. Anslutning

Anslutning sker med BankId eller annan tvåfaktorautentisering. Kunden är ansvarig för att lösenord som används i samband med inloggning förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. Livanda får inte lämna ut kunduppgifter eller användaridentitet till tredjeman.

4. Ansvar

Kunden är i förhållande till Livanda ensam ansvarig för den information som överförs. Livanda är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. Livanda är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Livanda eller någon annan. Kunden skall hålla Livanda skadelös för krav riktade från tredje man mot Livanda på grund av användningen av tjänsten.

5. Medicinskt ansvar

Innehållet i Livandas program varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos. Livanda tar inte medicinskt ansvar för deltagares/kunders hälsa, utan uppmanar alla kunder med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare för att bedöma huruvida programinnehållet är relevant för respektive kunds hälsosituation. Livanda tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns i eller hänvisas till i våra dokument.

6. Upphovsrätt

Allt material på dessa sidor tillhör, och är upphovsrättsligt skyddat av Livanda. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på något annat sätt återges utan skriftlig tillåtelse från Livanda. Användare får dock fritt göra utskrifter av materialet för privat, icke-kommersiellt bruk.

7. Omfattning

Genom detta avtal på Livandas självhjälpsprogram erbjuds kunden anslutning till Livandas tjänst. Därutöver kan kunden teckna avtal om tilläggstjänster, vilka tillhandahålls mot särskild avgift. Tjänstens omfattning specificeras närmare i produktbeskrivningen för respektive program. Abonnemanget förutsätter att abonnenten har nödvändig utrustning som dator för uppkoppling till Internet och programvaror för Internetanslutning och Internetanvändning.

8. Två ångerveckor

Livanda tillämpar ångervecka. Det innebär att kund har rätt att ångra köp inom två veckor från det att registrering skett för ett program. Enklast sker detta genom meddelande per e-post till info@livanda.se. Ångerveckorna gäller inte för möjligheten att ställa frågor (tjänsten ”Behandlarstöd”) om denna är beställd och påbörjad.

9. Avtalstid

Licensen gäller enligt villkoren för respektive program, från det att kunden godkänt detta avtal. Fullföljande av registrering ska betraktas som att avtalet har godkänts.

10. Ändringar av avtalsvillkor m.m.

Livanda har rätt att ändra dessa villkor eller tjänstens omfattning tre månader efter det att abonnenten skriftligen underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller tjänstens omfattning får dock ske en månad efter det att abonnenten skriftligen underrättats.

11. Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som lämnas behandlas konfidentiellt. Vid köp av produkt eller tjänst hamnar lämnade uppgifter i vårt kundregister. I de fall personnummer används, t ex i samband med inloggning via BankID, så sparas detta med stark kryptering i vår databas. Adressuppgifter används endast för att göra egna utskick och lämnas inte vidare till tredje part. Personliga uppgifter som skrivs in i ett självhjälpsprogram används för administration av tjänsterna och för att användare av tjänsten skall ha tillgång till egna data under programtiden. Om kontaktperson/behandlare är knuten till användaren har kontaktpersonen/behandlaren tillgång till persondata om detta har godkänts av användaren i samband med registreringen. Uppgifterna lagras hos Livanda eller hos Livandas underleverantör och Livanda är personuppgiftansvarig för dessa uppgifter. De personer på Livanda som har tillgång till dessa personuppgifter är Livandas psykologer och tekniker och dessa omfattas av sekretessavtal. Tolv (12) månader efter programtidens slut - eller efter tidpunkt då användaren själv valt att avbryta sitt deltagande - kommer data som kunden skrivit in i sitt program att anonymiseras. Detta innebär att kopplingen mellan adressuppgifter (som sparas av bokföringsmässiga skäl) och personliga data kommer att brytas så att personliga data inte går att spåra till en enskild person. I och med detta bryts också möjligheten för användare att återuppta eller förlänga programtiden. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du som användare denna behandling av personuppgifter.